boomvanpythagoras.jpg
Genealogie De Bruijn in 4D
Genealogie De Bruijn in 4D


Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Voornaam
 
 
 
Achternaam

Vindplaatsen en bewijsstukken (Bronnen)

Web_20180412_163637

Talsma's of Bolsward - NTH (Website)
Familienaam: Talsma / Taekes / Teekes
URL: https://www.ancestry.co.uk/boards/thread.aspx?o=10&m=2.5.8.9.10.12&p=surnames.talsma
1…………………………./SIJTSE
2………………………/ TEEKE SIJTSES c 1630 afkomstig van Ferwoude, m..2 April 1659 Bolsward
3………………… / Atte TEEKES Christening: 26 Jan 1660 Bolsward, d: 1752
4………………… |.. |…./ Atte Folckerts b c 1605 m: 8 July 1630..Bolsward
5………………… |.. \ AUKJE ATES bapt 17 feb 1631 in Bolsward m1 Jentje TEUNIS 1653 m2 Claes Tijses 1657 M3 Teeke
6………………… |……..|……………….. / Dow Takama d: bef 1486. m:..c1440-50..a daughter of Take.
7………………… |……..|……………. / Take Douwes overleden – died before 1509
8………………… |……..|……………. |.. \ FNU daughter of Take
9………………… |……..|………… / Douwe Taecke married Jackele c 1505.
10………………… |……..|………./ Obbe Douwesz son of Douwe Taeckes, overleden ………………… |……..|……….|..\ Jackele LNU married c 1505
11………………… |……..|…… /Douwe Broersma te Sneek died before 1591 m c 1561..Sneek.
12………………… |……..|…./ Obbe Douwesz Broersma gedoopt 1563, overleden Sneek c1617.
13………………… |……..|….|..|…./ Harmen Jansz.
14………………… |……..|….|.. \ Aelcke Harmensdr, overleden after 1601
15………………… |……..|….|…… \ Wijbrich Dircksdr
16………………… |……..\ Wybrich Obbes Broersma gedoopt Sneek 29 september 1604, m:8 July 1630..Bolsward.
17………………… |………… |.. / Gysbert Hans Laquart
18………………… |………… \ Auck Gysbertsdr Laquart,b c 1565 weduwe in 1617,
19………………… |……………. \ Marij Jan Fransdr van der Huoll (Verhuel)
20…………… / Taeke ATTES b: 17 JAN 1690..Married1 Grietje Jurjans 6 October 1717 in Bolswaard,
21……………|……|……/ Jurjan Hendrix
22……………|……\ Lijsbet JURJANS b: c1664 Marriage: 08 MAY 1687 Bolsward,
23………/ Atte TAEKES b 29 December 1729 Bapt: January 11, 1730 Bolsward, Fr,
24……. |……\ Grietje JURJANS.. b c1697
25…/ Rinze Attes TAEKES – TALSMA b: 24 JUL 1754 in Bolswaard, d: AFT. 1811
26…|….\ Thamkjen RINZE b c1731 m: 22 May 1752 in Bolswaard,
hierin
regel 2 Teeke Sijtses (~1630-1665)
regel 15 Wijbrich Dircksdr
regel 11 Douwe Broersma (~1561-1591)
regel 16 Wybrich Obbes Broersma (~1604-)
regel 18 Auck Gysbertsdr Laquart (~1565-)
regel 21 Jurjan Hendriks Quint
regel 20 Taeke Attes (*1690-1762)
regel 24 Grietje Jurjans (~1697-1762)
regel 6 Dow Takama (-1486)
regel 8 Dochter Van Take
regel 1 Sijtse
regel 10a Jackele
regel 26 Thamkjen Rinzes (*1730-)
regel 23 Atte Teekes (*1729-)
regel 9 Douwe Taecke (~1505-)
regel 3 Atte Teekes (~1660-1752)
regel 17 Gysbert Hans Laquart
regel 13 Harmen Jansz
regel 12 Obbe Douwesz Broersma (~1563-1617)
regel 10 Obbe Douwesz Taeckes
regel 19 Marij Jan Fransdr van der Huoll / Verhuel
regel 14 Aelcke Harmensdr (-1601)
regel 5 Aukje Ates (~1631-)
regel 7 Take Douwes (-1509)
regel 22 Lijsbet Jurjans Gucht (~1664-)
regel 4 Atte Folckerts (~1605-)