boomvanpythagoras.jpg
Genealogie De Bruijn in 4D
Genealogie De Bruijn in 4D


Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Voornaam
 
 
 
Achternaam

Vindplaatsen en bewijsstukken (Bronnen)

Web_20180930_113830

Bossche Encyclopedie - 't Klein Spookhuis (Website)
URL: http://www.bossche-encyclopedie.nl/panden/postelstraat%2064.htm
Het huis genummerd 64

Dit huis, dat naast het laatstbehandelde staat, is ook gebouwd op het erf der Abdij van den H. Trudo der orde van den H. Benedictus te St. Truijen. Het stuk van dit erf, waarop het gebouwd werd, was, zooals wij hiervoren reeds zagen, door voornoemden Jan van den Yevelair Wouterszoon, ook wel genaamd Zeelmeker, gekocht van de op blz. 202 genoemde Abdijheeren. Van het hierop gebouwd huis worden achtereenvolgens als eigenaren vermeld : Aleid, de weduwe van genoemden van den Yevelair, ook wel genoemd Aleid de weduwe van Jan den Zeelmeker; Lambert Millinck; Martinus die Olieslager en in 1558 Henrick Bloeymans.

Laatstgenoemde, die de zoon was van Jan en Johanna Michiels genaamd van Enckevoirt (dochter van Gerard Michielszoon, 1537 raad van den Bosch en Elisabeth van Enckevoirt, de zuster van den bekenden kardinaal Willem van Enckevoirt), huwde met Catharina, de dochter van Marcus Gerits Celenzoon, en verwekte bij haar deze kinderen:

I. Mr. Henrick Bloeymans, licentiaat in de rechten, pandheer van Helvoirt, heer van het aldaar staand adellijk huis Zwijnsbergen en president-schepen van den Bosch; hij huwde met Elisabeth Lombaerts van Enckevoirt (dochter van mr. Jan Lombaerts, pensionaris en secretaris van den Bosch en Elisabeth Michiels genaamd van Enckevoirt, de zuster van genoemde Johanna), die hem deze kinderen schonk:

a. Jan, pandheer van Helvoirt en heer van Zwijnsbergen, die kinderloos stierf;
b. Maria, die ongehuwd bleef;
c. Johanna, die Helvoirt en Zwijnsbergen van haren broeder erfde en huwde met Erasmus van Grevenbroeck, heer van Mierlo.

II. Cornelia Bloeymans, die huwde met den op blz. 205 genoemden Jeronimus Wynants, raad van den Bosch, die van haar had de hiervoren reeds genoemde kinderen.

III. Gerritken Bloeymans, die in eene Bossche Schepenakte van 1556 gezegd wordt dit huis te bewonen.

Bij Schepenakte van den Bosch van 1590, waarbij de nalatenschappen van Henrick Bloeymans en zijne vrouw Catharina werden gescheiden, werd dit huis, hetwelk alsnu gezegd wordt te staan tusschen het huis van Jeronimus Wijnants eenerzijds en dat der erfgenamen van Goeswijn van Hedel anderzijds, toebedeeld aan de kinderen en kleinkinderen van genoemden Jeronimus Wijnants, met namen: Marten en Wynand; Jenneken, de vrouw van mr. Marten Moins, raad van den Bosch; Elisabeth, de vrouw van Willem Danckarts; de kinderen van wijlen mr. Pauwels Wijnants en die van wijlen Jan Wijnants. Nog in datzelfde jaar 1590 werd dit huis bij onderverdeeling toegescheiden aan de na te noemen kinderen van wijlen Pauwels Wijnants.

Genoemde Pauwels Wijnants, die in na te melden akte van 1632 geheeten werd Pauwels Wijnands van Bosan, was raad van den Bosch en kapitein van eene compagnie voetvolk ten dienste van den Koning van Spanje; hij huwde niet Barbara Wijtmans en verwekte bij haar deze kinderen;

a. Jeronimus, die huwde met 1° Josina van Berckel, van wie kinderen; 2° Johanna Conincx.
b. Pauwels, koopman in wollen lakens te den Bosch, die huwde met 1° Johanna, de dochter van Herman Jacobszn van Casteren en Josina,
dochter van Willem Wels; 2° 1632 Judith,
dochter van Jaspar van Heeswijck en Marieken Poelmans; van beide vrouwen had hij kinderen;
c. Cornelia; zij huwde met Rogier van Outvorst Goijartszoon;
d. Maria, die huwde met 1° Cornelis Penninx 2° Henrick Smits Gijsbertszn;
e. Johanna, gehuwd te Schijndel met Dierck van Kessel;
f. Elisabeth, die huwde met den bierbrouwer Adriaan Suyskens van Dinther,
zoon van Wijnand, den zoon van Jan Suyskens van Dinther; zij schonk hem deze kinderen:
1° Pauwels, bierbrouwer te den Bosch, die huwde met Maria van den Merendonck Cornelisdochter; hunne kinderen waren: Elisabeth, de echtgenoote van Reinier Potey; mr. Lambertus, advocaat te den Bosch en Cornelis Suyskens woonachtig te Cadix;
2° Mechteld, die 19 November 1634 in den Bosch huwde met Govert van den Broeck Govertszn uit Eindhoven. (Hun zoon heette ook Govert); en 3° Barbara Suyskens.
(De latere vrouw van genoemden Adriaan Suyskens was Metken,
dochter van Eduwaert Wellens en weduwe van Peter Franszn van Susteren).
g. Anneken, die huwde met Marcelis Herincx, lakenverwer te Eindhoven, welke bij haar twee kinderen verwekte.

Bij schepenakte van den Bosch van 1632 verdeelden de sub a-g vermelde kinderen Wijnants hunne ouderlijke nalatenschappen; daarbij kwam aan Jeronimus Wijnants van Resant een steenen omwaterd huis 1), staande te Lutteleind, gemeente Schijndel, en aan de kinderen van Marcelis Herincx en Anneken Wijnants het huis, waarvan hier de rede is en dat nu gezegd werd te staan achter het convent der Minderbroeders tusschen dat, eertijds van Jan Artszn van Horenbeeck, nu Henrick van Zutphen ex uno en dat, eertijds van Cornelis van Kessel, nu de wed. en kinderen Marten Fierlands, ex alio. Pauwels Wijnants, de koopman in wollen lakens te den Bosch, verkocht als gemachtigde van Marcelis Herincx, lakenverwer te Eindhoven, en van de voogden over diens onmondige kinderen, verwekt bij Anneken Wijnants van Resant, 17 Januari 1635 dit huis aan den broodbakker Lambert Janszoon van Boxmeer, van wien daarna een vierde daarin erfde diens dochter Elisabeth van Boxmeer; hare voogden, zijnde Adam Christoffelszn van Beugen en Nicolaas Borchgraeff, verkochten 5 Mei 1661 dat een vierde aan Dirck de Best als man van Anna, ook dochter van genoemden Lambert van Boxmeer, welke van dezen reeds drie vierden daarvan geërfd had. Van laatstgenoemde echtelieden erfden dit huis hunne kinderen: Rogier de Best, broodbakker te den Bosch; Elisabeth de Best huisvrouw van Adriaan van Vrieseveen; Agneta en Maria de Best, welke drie laatstgenoemden (Reg. n° 522 f. 185 en id. n° 527 f. 285) hare aandeelen in dit huis aan haren broeder verkochten. In 1743 waren de boedels van dezen en diens vrouw Johanna Smeyers insolvent en is toen door den daarover gestelden curator dat huis verkocht geworden aan Petrus Scheffers, boekdrukker te den Bosch, wiens vrouw was Lucia Cuypers, weduwe van Johan Vervorst. Hunne erven, zijnde zijn zoon Jacobus Scheffers, ook boekdrukker aldaar, deze zoo voor zich en als voogd over de twee minderjarige kinderen zijner zuster Maria Dingena Scheffers, bij haar in echt verwekt door den apotheker Johannes Nicols; Wilhelmus Vervorst, pastoor te den Dungen,
zoon van genoemde Lucia Cuypers en Johannes Vervorst, haren eersten man en Joannes Scheffers, R.K. priester te Baarle-Hertog, ook zoon van Lucia Cuypers en haren tweeden echtgenoot Petrus Scheffers 2), verkochten 3 September 1763 dit huis aan Jacob Sassen, woonachtig te den Bosch
.
Deze, die de stamvader is van de thans nog bloeiende familie Sassen, werd geboren te Elsloo en was als bereden militair in den Bosch in garnizoen gekomen; na zijn ontslag uit den dienst vestigde hij zich aldaar metterwoon en werd hij geëmployeerde bij de Wagenposterij van den Bosch op Maastricht. Hij huwde 1° in 1733 met Anna Maria van Aalst, geboortig van Boxtel, die hem deze kinderen schonk: Maria Elisabeth en Jan Sassen, welke in 1775 als erfgenamen hunner moeder met eenige andere medegerechtigden aan Antonij Hendrik Voet, factoor in den Bosch, verkochten het aldaar in de Karrestraat staand huis de Eenhoorn; 2° in 1745, als wanneer hij weduwnaar van zijne genoemde vrouw was en in den Bosch in de Postelstraat in het huis het Keizershof woonde, met Maria Anna Hermans, geboortig van Boxmeer. Als zijne weduwe en erfgename verkocht deze laatste het bedoeld huis 19 September 1775 aan Johan Hutmann, Johan Willem Daniel de Jongh en mr. Cornelis Willem van der Sleyden, toenmaals ondernemers van de gezegde wagenposterij van den Bosch op Maastricht, of, zooals het in de van dien verkoop opgemaakte akte heet: geassocieerden in de wagenposterij van den Bosch op Maastricht. Het octrooi tot die onderneming was hun door de Staten-Generaal den 19 October 1770 voor den tijd van 30 jaren, ingaande 4 April 1775, verleend. Den 30 September 1785 verkocht Magdalena Dorothea Rumpen, weduwe van Johann Christophel Weigels te Lubeck, als eenige erfgename van haren te den Bosch overleden halven broeder Johann Eeppenhage, zich in den Bosch genoemd hebbende Johann Hutmann, geassocieerde in de wagenposterij van die stad op Maastricht, diens aandeel in „gezegd octrooi; item in het Posthuis te Eindhoven en in alle koetsen of Berlynen, bolderwagens, postchaisen en andere rytuigen, postpaarden, paardentuigen, enz., tot bedoelde wagenpostery behoorende," aan Johan Willem Daniel de Jongh, wonende te Valkenswaard en mr. Cornelis Willem van der Sleijden, wonende te den Bosch, ook hiervoren genoemd. 3) Hun genoemde medegeassocieerde en zij hadden reeds 9 Februari 1779 het huis, waarvan hier de rede is en dat alstoen omschreven werd als: huis en erf, thans gebruikt wordende tot een wagenhuis of remise, verkocht aan den kolonel Gerrit Godin voornoemd, die, zooals wij zagen, al eigenaar was van het aangrenzend huis de Meebaal; hij voegde het aan dat huis als koetshuis toe en zoo ging het successievelijk over aan hen, die de Meebaal kochten tot en met deszelfs eigenaar Johan Florens Mollerus. Van dezen laatste zal het door koop gekomen zijn aan den kleinzoon van Jacob Sassen en Maria Anna Hermans voornoemd, zijnde Leonardus Jacobus Sassen, procureur te den Bosch,
zoon van Jacobus Sassen, posthouder der Hollandsche wagenposterij te Maastricht, en Anna Maria Euwel.
Genoemde Leonardus Jacobus Sassen was gehuwd met Anna Maria van Santen, van wie hij een zoon had mr. Jacques Sassen, secretaris der gemeente den Bosch, die huwde met Elisabeth Wilhelmina Aengenent. Uit dit huwelijk werd o.a. geboren Albert Sassen, in leven directeur van de waterleiding der gemeente den Bosch, wiens weduwe thans eigenares is van dit huis, hetwelk ook thans van het huis de Meebaal is gescheiden.

Noten
1. Het heette Groenendaal.
2. Over hetgeen deze deed om voor zijnen stiefzoon Wilhelmus Vervorst 7 Juni 1782 het Roomsche kerkehuis van den Dungen aan te koopen; zie men Schutjes III blz. 519 en Schepenreg. van den Bosch no 601 f. 110.
3. Zijne vrouw was Maria de Jongh,
dochter van genoemden Johan Willem Daniel de Jongh, stadhouder van Kempenland en drossaard van Valkenswaard en Waalre, en Maria Johanna Velsen.

De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 209-214
hierin
Nr. I c Erasmus van Grevenbroeck Heer van Grevenbroeck als partner van kind
Nr. I Joanna Geritsdr Michielsdr van Enckevoort (*1470-) (Johanna Michiels van Enckevoirt) als moeder
Elisabeth van Enckevoort (*1450-) (Elisabeth van Enkevoirt) als grootouder
Henrick Bloeymans (*1519-†1584) als hoofdpersoon
Nr. II Jan Jeronimus Wijnants van Resant (-†1590) (Jan Wijnants) als kind
Wijnand Wijnants van Resant (Wynand Wijnants) als kind
Nr. b Jasper Willemsz Van Heeswijck (*1550-†1627) (Jaspar van Heeswijck) als vader echtgenote
Nr. c Goyart van Autvorst (Rogier van Outvorst) als echtgenoot
Nr. I a Jan Bloeymans als kind
Nr. II Marten / Maarten Moens / Moins (Marten Moins) als partner van kind
Nr. I Elisabeth Michiels van Enkevoirt als moeder echtgenote
Nr. d Maria Pauwels Wijnants van Resan (*1595-) (Maria Wijnants)
Nr. II Willem Donckers / Donckarts (Willem Danckarts) als partner van kind
Nr. I Jan Lombaerts als vader echtgenote
Nr. b Joanna van Casteren (*1575-†1631) (Johanna van Casteren) als echtgenote
Nr. II Elisabeth Wijnants van Resant (Elisabeth Wijnants) als kind
Nr. f Elisabeth (Lijsken) Pauwels Wijnants van Resan (~1578-) (Elisabeth Wijnants)
Nr. II Johanna (Jenneken) Wijnants van Resant (Jenneken Wijnants) als kind
Nr. c Cornelia (Neeltien) Pauwels Wijnants van Resan (*1582-) (Cornelia Wijnants)
Nr. I b Maria Bloeymans als kind
Nr. f Adriaen Wijnant Suijskens (*1560-†1628) (Adriaan Suyskens van Dinther) als echtgenoot
Nr. e Johanna Wijnants van Resant (~1589-†1665) (Johanna Wijnants)
Nr. I c Johanna Bloeymans als kind
Nr. I Hendrick Jan Hendricksz Bloeymans (*1490-†1552) (Henrick Bloeymans) als hoofdpersoon
Nr. II Hieronimus Wijnants van Resant (*1523-1601) (Jeronimus Wynants) als echtgenoot
Nr. I Catharina Marten Gerits Olyslegers Alias Ceelen (*1490-) (Catharina) als echtgenote
Elisabeth Lombaerts van Enkevoirt (-†1600) (Elisabeth Lombaerts van Enckevoirt) als echtgenote
Nr. g Anna (Anneken) Wijnants van Resant (*1584-) (Anneken Wijnants)
Nr. III Gerritken Bloeymans als hoofdpersoon
Nr. I Gerard Michielszn Henricksz (*1450-) (Gerard Michielszoon) als grootouder
Nr. a Jeronijmus Pauwels Wijnants van Resants (~1576-†1633) (Jeronimus Wijnants)
Nr. b Judith Willem Jaspars van Heeswijck (-†1651) (Judith van Heeswijck) als echtgenote
Nr. e Dierck Dierk Arts van Kessel (*1570-†1665) (Dierck van Kessel) als echtgenoot
Nr. II Marten Wijnants van Resant (*1555-†1616) (Marten Wijnants) als kind
Nr. g Mercelis Henrick Henricx (Marcelis Herincx) als echtgenoot
Nr. II Cornelia (Neelken) Bloeymans (*1525-†1573) als hoofdpersoon
Nr. d Cornelis Wouter Penninckx (*1590-) (Cornelis Penninx) als echtgenoot
Nr. b Pauwel Pauwels Wijnants van Resant (*1576-1652) (Pauwels Wijnants) als betrokkene
Marieken Cornelissen Poelmans (*1560-†1649) als moeder echtgenote
Nr. I Jan Hendricksx Bloeymans (*1460-) als vader
Nr. II Barbara Matheusdr Wijtmans (*1550-1633) als partner van kind