boomvanpythagoras.jpg
Genealogie De Bruijn in 4D
Genealogie De Bruijn in 4D


Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Deze genealogie is samengesteld door Marco J. de Bruijn te Pijnacker.
Voornaam
 
 
 
Achternaam

Vindplaatsen en bewijsstukken (Bronnen)

BWAA_DirkIHolland

Biografisch Woordenboek Van der Aa - DIRK I van Holland (Encyclopedie)
DIRK I, Graaf van Holland, was de zoon van den Frieschen Graaf Gerolf. Ten onregte wordt Dirk I de eerste Graaf van Holland genoemd, daar reeds door zijn vader, die eenige bezittingen had tusschen Utrecht en Bodegraven, een leenroerig gezag werd uitgeoefend, in hetwelk zijn zoon Dirk door Karel de eenvoudige bij opene giftbrief op den 15den Junij 922 bevestigd werd. Hoe ver zich evenwel zijn graafschap heeft uitgestrekt, is even moeijelijk te bepalen, als zekere berigten te geven omtrent de eerste regeerders dezer landen. Ook van zijne lotgevallen is weinig bekend. Het berigt dat hij met de Denen en Friezen heeft krijg gevoerd, is even onzeker als de tijd zijner regering en van zijn dood; want terwijl de meeste latere schrijvers, op het gezag van al de oude kronijken, hem in ver gevorderden ouderdom het klooster en de kerk te Egmond doen stichten, en met verscheidene goederen begiftigen, doch de tijd van zijn sterven onbekend achtten, melden anderen, dat hij in 939 nabij Andernach gesneuveld is. Wat hiervan zij, eenstemmig zijn de berigten dat hij te Egmond met zijne gemalin Geva begraven is, en door zijn zoon Dirk II werd opgevolgd. Zijne afbeelding komt voor in de meeste oude kronijken en is ook afzonderlijk op verschillende wijzen uitgegeven.Zie Melis Stoke, Rijmkronyk, B. I. bl. 41; Oude Holl. Div. Chron. 4de Divisie, bl. 97; Scriverius, Holl., Zeel. en Vriesche Chron. bl. 2-4; van Loon, Aloude Holl. Hist. D. II. bl. 145; van Leeuwen, Bat. Illustr. bl. 1367, 1370; Hoogstraten, Woordenb.; van Hemert, Levensbesch. der Holl. Grav. bl. 3-21; (Loosjes), Characterk. der Vaderl. Geschied. D. I. bl. 164-167; Kok, Vaderl. Woordenb.; Wagenaar, Vaderl. Hist. D. II. bl. 90, 96, 101, 104, 106, 108, 113, 114. van Wyn, Bijv. en Nalez. op Wagenaar, D. II. bl. 21, 22, 29, 30, 41, 43, 44, 48, 49, 51; Arend, Algem. Gesch. des Vaderl. D. II. St. I. bl. 20-23, van der Chys, de Munten van Holl. en Zeel. bl. 8, 9; Muller, Cat. van Portrett. bl. 1, 305.
hierin
Dirk II graaf van Holland / West-Friesland (*924-988) als kind
N.N. (-935) (Geva) als echtgenote
Gerulf II van Friesland (*825-895) (Gerolf) als vader
Dirk I van Holland (*874-931) als hoofdpersoon
Dossier: